Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (5 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder våra förvaltningar, vilka i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige 2019-2022
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden